Alapszabály

Az alapító okirat mellékletét képezõ nyilatkozatokat aláíró tagok az alapító közgyûlésen elhatározták a Honda Barátok Klubja, Magyarország létrehozását.


Az egyesület neve:

Honda Barátok Klubja, Magyarország
Az egyesület nevében szereplõ Honda név használatához a csatolt nyilatkozat alapján az illetékes jogi személy hozzájárul.


Az egyesület célja:

Magyarországon az elmúlt években a Honda személygépkocsik egyre szélesebb körben váltak népszerûvé. A
Honda márka kedvelõi között igény merült fel arra, hogy rendszeresen mûködtessenek egy olyan egyesületet, amely
szervezett keretet ad ezen gépkocsitípus mûködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos ismeretek
bõvítésére, tapasztalatcserékre. Rendszeres találkozók, rendezvények szervezésével a Honda barátok a gyártmány
alaposabb technikai megismerésén túlmenõen egymással is mélyebb kapcsolatokat alakíthatnak ki a közös érdeklõdési
kör alapján.
Az egyesület tevékenységét mindenkor úgy végzi, hogy e tevékenység a Honda márkanév presztízsével
összhangban történjen a márka további népszerûsítése érdekében.


A tagok jogai és kötelezettségei:

- Az egyesületnek bármely természetes személy tagja lehet, aki az egyesület alapszabályát magára nézve
kötelezõnek elfogadja, annak célkitûzéseivel azonosulni tud és aki Honda gyártmányú gépkocsival rendelkezik vagy
annak beszerzését tervezi.
- Az egyesület pártoló tagja lehet bárki (természetes vagy jogi személy), aki az egyesület célkitûzéseivel egyetért és az
egyesületet valamilyen formában önkéntesen támogatja.
- Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet bármely természetes személy, akit tevékenysége alapján az egyesület elnöksége
arra érdemesnek talál.
- Az egyesületbe belépõ tagnak a tagfelvételhez rendszeresített jelentkezési lapot kell kitölteni, és tagsága a tagok közé
történõ bejegyzésével jön létre.
- A tag felvételérõl az elnökség dönt, de az elnökség két ülés között az egyesület elnökét feljogosíthatja a tagfelvétellel
kapcsolatos döntésre. Az elnökség a tagok közül kizárhatja azt, aki az éves tagdíjat határidõre nem fizeti meg, illetve azt,
akinek tevékenysége az egyesület célkitûzéseivel illetve alapszabályával ellentétes.
- Az egyesület tagja jogosult részt venni az egyesület által szervezett rendezvényeken és az egyesület
tevékenységében. Az egyesület bármely tagja az egyesület szerveibe és tisztségeire választható illetve választási
joggal rendelkezik.
- Az egyesület tagjai az egyesület részére a belépéssel egyidejûleg éves tagdíjat kötelesek fizetni. Ezt követõen az éves
tagdíjfizetés határideje a tárgyév január hó 31. napja. Az egyesület tagjai kötelesek az egyesület alapszabályával
összhangban tevékenykedni.


Az egyesület szervezete (ld. eredeti okirat).


Az egyesület gazdálkodása:

Az egyesület vállalkozói tevékenységet nem folytat. Az egyesület vagyona a tagjai által befizetett díjakból, valamint a
támogatók (pártoló tagok) felajánlásaiból és hozzájárulásaiból képzõdik. Az egyesület a rendezvényekbõl befolyt
bevételeibõl is gazdálkodik. Az egyesület jogi személyébõl adódóan a bevételekbõl és a vagyonából önállóan gazdálkodik
az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelõen és a hatályos jogszabályok elõírásai szerint. Az egyesület a tartozásaiért
a saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.


Az egyesület megszûnése (ld. eredeti okirat).

Az egyesület megszûnése esetén az egyesület vagyona a Magyar Autóklubra száll.
 
Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesületi jogról szóló 1989.évi II.tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
Az alapítók tudomásul veszik, hogy az egyesület megalakulásának és érvényességének feltétele, hogy a Zala
Megyei Bíróság az egyesületet nyilvántartásba vegye. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi
személyiségét.


Kelt: Alsópáhok, 1998. szeptember hó 26-án


Szerkesztette és ellenjegyezte:


Dr. Kolarics Marianna, ügyvéd                      Dr. Schwillinger Ferenc, elnök

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj